Nghĩa của từ: plane of reference

*
mặt phẳng quy chiếu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App