Nghĩa của từ: plane of regression

* tk.
mặt phẳng hồi quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App