Nghĩa của từ: plane of support

*
mặt phẳng tựa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App