Nghĩa của từ: plane plate

*
tấm bảng, bản phẳng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App