Nghĩa của từ: planet

* tv.
hành tinh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

planet /'plænit/
* danh từ
 - (thiên văn học) hành tinh
 - (tôn giáo) áo lễ
Động từ BQT - Android App