Nghĩa của từ: planetary

*
(thuộc) hành tinh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

planetary /'plænitəri/
* tính từ
 - (thuộc) hành tinh
=planetary system+ hệ thống hành tinh
 - ở thế gian này, trần tục
 - đồng bóng, lúc thế này, lúc thế khác
Động từ BQT - Android App