Nghĩa của từ: planetary system

* tv.
hệ mặt trời

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error