Nghĩa của từ: planimeter

* mt.
máy tính tích phân, máy tính diện tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

planimeter /plæ'nimitə/
* danh từ
 - cái đo diện tích (mặt bằng)
Động từ BQT - Android App