Nghĩa của từ: planimetry

*
phép đo diện tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

planimetry /plæ'nimitri/
* tính từ
 - phép đo diện tích (mặt bằng)
Động từ BQT - Android App