Nghĩa của từ: plasticity

* vl.
tính dẻo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

plasticity /plæs'tisiti/
* danh từ
 - tính dẻo, tính mềm
 - tính tạo hình
Động từ BQT - Android App