Nghĩa của từ: platykurtic

* tk.
có độ nhọn dưới chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

platykurtic
- (thống kê) có độ nhọn dưới chuẩnĐộng từ BQT - Android App