Nghĩa của từ: plausibility

*
tính có lý lẽ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

plausibility /,plɔ:zə'biliti/
* danh từ
 - sự có vẻ hợp lý, sự có vẻ đúng
 - sự có vẻ ngay thẳng, sự có vẻ đáng tin cậy
Động từ BQT - Android App