Nghĩa của từ: plausible

*
có lý lẽ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

plausible /'plɔ:zəbl/
* tính từ
 - có vẻ hợp lý, có vẻ đúng (lời nói, lý lẽ)
=a plausible argument+ một lý lẽ có vẻ hợp lý
 - nói có vẻ ngay thẳng; nói có vẻ đáng tin cậy (người)
Động từ BQT - Android App