Nghĩa của từ: play-bak head

* mt.
đầu sao lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App