Nghĩa của từ: plotter

* mt.
cái vẽ đường cong; máy ghi tọa độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

plotter /'plɔtə/
* danh từ
 - kẻ âm mưu, kẻ bày mưu
Động từ BQT - Android App