Nghĩa của từ: plugboard

* mt.
cái đảo mạch có phíc, bảng cắm (điện)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

plugboard
- (máy tính) cái đảo mạch có phíc, bảng cắm (điện)Động từ BQT - Android App