Nghĩa của từ: point of application

*
điểm đặt, điểm tác dụng (của lực)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App