Nghĩa của từ: point of inflection

*
điểm uốn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App