Nghĩa của từ: point of tangency

*
tiếp điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App