Nghĩa của từ: polar

*
cực; cực tuyến; cực diện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

polar /'poulə/
* tính từ
 - (thuộc) địa cực, ở địa cực
 - (điện học) có cực
 - (toán học) cực
=polar angle+ góc cực
 - (nghĩa bóng) hoàn toàn đối nhau, hoàn toàn trái ngược nhau
* danh từ
 - (toán học) đường cực, diện cực
Động từ BQT - Android App