Nghĩa của từ: polar line

* hh.
đường đối cực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error