Nghĩa của từ: polar radius

*
bán kính cực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App