Nghĩa của từ: pole of an analytic function

* gt.
cực điểm của một hàm giải tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App