Nghĩa của từ: polhode

* Cơ.
đường tâm quay (trên mặt phẳng động) pôlodi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

polhode
- (cơ học) đường tâm quay (trên mặt phẳng động) pôlodiĐộng từ BQT - Android App