Nghĩa của từ: polyadic

*
nhiều ngôi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

polyadic
- nhiều ngôiĐộng từ BQT - Android App