Nghĩa của từ: polyconic

* hh.
đa cônic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

polyconic
- (hình học) đa cônicĐộng từ BQT - Android App