Nghĩa của từ: polycylinder

*
hình đa trụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

polycylinder
- hình đa trụĐộng từ BQT - Android App