Nghĩa của từ: polynomial approximately

* gt.
phép xấp xỉ bằng đa thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App