Nghĩa của từ: polyphase

* vl.
nhiều pha

Nghĩa trong từ điển StarDict:

polyphase /'pɔlifeiz/
* tính từ
 - (điện học) nhiều pha
Động từ BQT - Android App