Nghĩa của từ: polytropic

* vl.
đa hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

polytropic
* tính từ
 - nhiều hướng; thăm nhiều loại hoa (côn trùng)Động từ BQT - Android App