Nghĩa của từ: pooling of classes

* tk.
sự gộp các lớp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App