Nghĩa của từ: population

*
dân số; tập hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

population /,pɔpju'leiʃn/
* danh từ
 - số dân
=population explosion+ sự tăng dân số ồ ạt và nhanh chóng
 - (the population) dân cư
Động từ BQT - Android App