Nghĩa của từ: porosity

* vl.
tính xốp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

porosity /pɔ:'rɔsiti/ (porousness) /'pɔ:rəsnis/
* danh từ
 - trạng thái rỗ, trạng thái thủng tổ ong
 - trạng thái xốp
Động từ BQT - Android App