Nghĩa của từ: porous

*
xốp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

porous /'pɔ:rəs/
* tính từ
 - rỗ, thủng tổ ong
 - xốp
Động từ BQT - Android App