Nghĩa của từ: posit

*
khẳng định, đặt cơ sở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

posit /'pɔzit/
* ngoại động từ
 - thừa nhận, cho là đúng
 - đặt, đặt ở vị trí
Động từ BQT - Android App