Nghĩa của từ: positional

*
(thuộc) vị trí

Nghĩa trong từ điển StarDict:

positional /pə'ziʃənl/
* tính từ
 - (thuộc) vị trí
Động từ BQT - Android App