Nghĩa của từ: positive slewness

* tk.
hê số lệch dương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error