Nghĩa của từ: positively definite matrix

* đs.
ma trận xác định dương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App