Nghĩa của từ: positron

* vl.
pôzitron

Nghĩa trong từ điển StarDict:

positron /'pɔzitrɔn/
* danh từ
 - (vật lý) pozitron
Động từ BQT - Android App