Nghĩa của từ: possibility

*
khả năng; tính có thể

Nghĩa trong từ điển StarDict:

possibility /,pɔsə'biliti/
* danh từ
 - sự có thể, tình trạng có thể, khả năng
=possibility and reality+ khả năng và hiện thực
=to be within the bounds of possibility+ trong phạm vi khả năng
=there is a very fair possibility of his coming+ rất có khả năng anh ấy đến
Động từ BQT - Android App