Nghĩa của từ: possible

*
có thể

Nghĩa trong từ điển StarDict:

possible /'pɔsəbl/
* tính từ
 - có thể, có thể được, có thể làm được, có thể xảy ra
=all possible means+ mọi biện pháp có thể
=is it possible?+ có thể được không?
=this is possible of realization+ điều này có thể thực hiện được
=come as early as possible+ có thể đến sớm được chừng nào thì cứ đến; đến càng sớm càng tốt
=if possible+ nếu có thể
=it is possible [that] he knows+ có thể là hắn biết
 - có thể chơi (với) được, có thể chịu đựng được
=only one possible man among them+ trong cả bọn chỉ có một cậu khả dĩ có thể chơi (với) được
* danh từ
 - sự có thể
=to do one's possible+ làm hết sức mình
 - điểm số cao nhất có thể đạt được (tập bắn...)
=to score a possible at 800 m+ đạt điểm số cao nhất có thể được ở khoảng cách (bắn) 800 m
 - ứng cử viên có thể được đưa ra; vận động viên có thể được sắp xếp (vào đội...)
Động từ BQT - Android App