Nghĩa của từ: post-multiplication

*
phép nhân thông thường (bắt đầu từ hàng thấp cấp)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

post-multiplication
- phép nhân thông thường (bắt đầu từ hàng thấp cấp)Động từ BQT - Android App