Nghĩa của từ: postulational

* log.
dựa vào định đề, dựa vào tiên đề

Nghĩa trong từ điển StarDict:

postulational
- (logic học) dựa vào định đề, dựa vào tiên đềĐộng từ BQT - Android App