Nghĩa của từ: potential energy

* vl.
thế năng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App