Nghĩa của từ: potential flow

* Cơ.
dòng thế

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App