Nghĩa của từ: power mean

* tk.
trung bình lũy thừa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App