Nghĩa của từ: power of a point

* hh.
phương tích của một điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App