Nghĩa của từ: powerful

*
có sức, có lực mạnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

powerful /'pauəful/
* tính từ
 - hùng mạnh, hùng cường, mạnh mẽ
 - có quyền thế lớn, có quyền lực lớn, có uy quyền lớn
Động từ BQT - Android App