Nghĩa của từ: precession

* tv.
sự tiến động; tuế sai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

precession /pri'seʃn/
* danh từ
 - (thiên văn học) tuế sai ((cũng) precession of the equinoxes)
Động từ BQT - Android App