Nghĩa của từ: precession of the equinoxes

* tv.
sự tiến động các phân điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App